Budućnost Dekade

Dekada inkluzije Roma 2005-2015 se blizi kraju svog prvobitno utvrđenog roka. Ona je pokrenula presudno važne procese za uključivanje Roma u Evropi, a koje je podstrek za napore EU da obrade slične teme, okvirni EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.

Posle  osam godina jasno je da integracija Roma nije završena, uprkos činjenici da je dobijen viši nivo pažnje od niza ključnih kreatora politike. Cilj Dekade u cilju otklanjanja diskriminacije Roma i uklanjanja neprihvatljivog jaza između Roma i ostatka društva još uvek je relevantan - jaz ostaje, a u nekim slučajevima čini se da raste. Približavanjem kraja mandata Dekade neophodno je da se donese odluka o njenom nastavku i obliku delovanja posle 2015. godine.

horizontal

 

Uzimajući to u obzir, predsednistvo Dekade u Hrvatskoj  odobreno od strane Međunarodnog Upravnog odbora na 23. sednici održanoj 24-25 septembra 2012 u Zagrebu, zapocelo je participativni proces konsultacija o budućnosti Dekade posle 2015.

Da bi se otvorila rasprava o budućnosti Dekade, 23. Međunarodni upravni odbor ( ISC ) ​​istakao je neformalnu raspravu koja  služi kao početna inspiracija za partnere Dekade da razmotre pitanje i razgovaraju o mogućim idejama. Rasprava ukazuje da je početna reakcija većine učesnika sastanka bila spremnost za nastavak Dekade nakon 2015. Detaljna rasprava uključuje uvažavanje dostignuća Dekade, ali i razmatranja o izazovima koji ostaju tek tako, posebno neuspeh konkretnih promena za većinu Roma i zabrinutost zbog dupliranja s okvirom EU.

Dostignuća Dekade navedene u opcijama uključene da je Dekada:

 • nacionalno i od strane EU motivisana posvećenost
 • postavljanje relevantne i važeće borbe protiv diskriminacije i siromaštva Roma kao jedinstvene inicijative fokusirane na pitanja Roma
 • podizanje ukupne svesti o isključenosti Roma
 • pionir učešće Roma u politici diskusijama koje se tiču ​​njih
 • podsticanje stvaranae specijalizovanih objekata i mobilizacija novih resursa za uključivanje Roma
 • pokretanje , dokumentovanje i distribuiranje dobre prakse u prioritetnim područjima
 • razvijanje kredibiliteta kao fleksibilnog i neutralnog foruma za suštinski dijalog o inkluziji Roma 

 

Nedostaci  Dekade koji su identifikovani uključuju:

 • preambiciozne misije i nejasno definisane prioritete
 • nedovoljan resursa 
 • nedostatak mehanizma za sprovodjenje 
 • neuspeh za rešavanje strukturalne diskriminacije 
 • sporadično i neadekvatno praćenje , evaluaciju i izvještavanje 
 • određene nedostatke u svojoj strukturi i
 • postojanje paralelnih inicijativa

24. sastanak međunarodnog upravnog odbora potvrdio opšti pravac za budućnost Dekade. Partneri Dekade, uključujući vlade, međunarodne organizacije i romsko civilno društvo, donet je konsenzus da se nastavi sa Dekadom nakon 2015, uzimajući u obzir naučene lekcije tokom procesa i novi kontekst kreiran uz pomoc okvira EU.

Ovaj konsenzus je formulisan kao nova Deklaracija Dekade:

Godine 2005. osam vlada proglasilo je 2005-2015 kao Dekadu inkluzije Roma, a ubrzo su se pridružili drugi da zapocnu eliminisanje diskriminacije i zatvaranje neprihvatljivih razlika između Roma i ostatka društva. Prema okviru EU za nacionalne strategije za integraciju Roma, puno država i EU izrazili su istu posvećenost. Iako je postignut izvestan napredak, prepoznajemo da mnogo više treba da se uradi.
Prema tome, mi potvrđujemo principe Dekade i obavezujemo se da nastavimo napore - s obzirom na različite načine saradnje da obezbedimo punu inkluziju i integraciju Roma u naše društvo i posle 2015. Konkretno, mi ćemo nastaviti da blisko sarađujemo sa Romima i ne - romskim civilnim društvima, međunarodnim organizacijama i drugim partnerima za postizanje ovih ciljeva, navedenih u našim akcionim planovima i strategijama integracije. U tom cilju, zalažemo se da se napori da se unaprede i harmonizujuprocesi Dekade i EU okvir, uključujući kreiranje i sprovođenje jedinstvenog okvira izveštavanja.

Tokom 25. sastanka međunarodnog upravnog odbora, partneri Dekade ponovili su potrebu da se detaljnije razgovara o budućnosti Dekade, posebno o otklanjanju dupliranja sa okvirom EU i prilagođavanje Dekade da  inkluzija Roma bude efikasnija. Partneri Dekade predstavili su konkretne predloge za reformu Dekade.


Do kraja 2013 Albanija i Crna Gora su potpisale Deklaraciju i Sekretarijat je nastavio raspravu sa vladama Slovačke i Rumunije; ostale vlade učesnice biće dodatno konsultovane u 2014. Predsedništvo Crne Gore prihvatilo je ponudu rumunske vlade da bude domaćin sastanka o reformi Dekade. Sastanak je održan 20. februara 2014. u Bukureštu, a okupio je sve partnere Dekade.

Sledeća licem-u-lice diskusija desiće se na 26. sastanku ISC u junu u Crnoj Gori.

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97