Centar za prava manjina

Centar za prava manjina (CPM)www.mrc.org.rs iz Beograda je neprofitna, nevladina organizacija čije je delovanje usmereno na opšte poboljšanje položaja Roma u Srbiji. Osnovan je 2001. godine od strane grupe romskih aktivista različitih opredeljenja, uzrasta i profesija, ali odlučnih da daju svoj doprinos unapređivanju položaja Roma u Srbiji.

mrc-srpOd svog osnivanja CPM je angažovan na polju javnog zastupanja zaštite prava Roma, kao i u oblasti kreiranja nacionalni i lokalnih strateških dokumenata za unapređivanje položaja Roma. U osnovne aktivnosti CPM-a ubrajamo: sistemsko praćenje poštovanja prava romske nacionalne manjine, pružanje pravne pomoći žrtvama diskriminacije romskog porekla i rasno motivisanog nasilja, zatim predlaganje mera za unapređivanje prava manjina, publikovanje izveštaja o nalazima rada CPM-a,edukаcijа grаđаnа i drugih udruženjа i orgаnizаcijа o ljudskim i mаnjinskim prаvimа, suzbijаnje diskriminаcije i rаzvijаnje tolerаntnog društvа.

U cilju jačanja saradnje civilnog društva sa državnim organima, Centar za prava manjina je 2004. godine osnovao odbore za obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje. Ovi odbori okupljaju iskaknute predstavnike organizacija civilnog drštva koje se bave pitanjima Roma sa ciljem razmene ideja i organizovanjem zajedničkih inicijativa. Ubrzo nakon formiranja ovih odbora, inicirano je formiranje Lige za Dekadu, koalicije organizacija civilnog društva koja okuplja pripadnike romske zajednice i one koje se bave pitanjima Roma i zalažu se za smanjivanje jaza između romskog i većinskog stanovništva u Srbiji i eliminaciju svih oblika diskriminacije, složile su se da ustanove mehanizam za monitoring i zalaganje za ostvarivanje ciljeva Dekade Roma. Od nastanka Lige za Dekadu, odbori su postali njen sastavni deo.

Osnovni ciljevi Centra za prava manjina su:

 • unаpređivаnje ostvаrivаnjа ljudskih i mаnjinskih prаvа;
 • stručno istrаživаnje kršenjа ljudskih prаvа;
 • pružаnje besplatne prаvne pomoći žrtvаmа kršenjа ljudskih prаvа;
 • edukаcijа grаđаnа i drugih udruženjа i orgаnizаcijа o ljudskim i mаnjinskim prаvimа i
 • suzbijаnje diskriminаcije i rаzvijаnje tolerаntnog društvа;

Značajne aktivnosti Centra za prava manjina su:

 • Učešće u izradi i vođenju Akcionih planova Vlade Republike Srbije za Dekadu inkluzije Roma (2005 – 2015), kao i u reviziji ovih planova i kreiranju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji, 2009. godine.
 • Praćenje sprovođenja usvojenih nacionalnih politika za unapređivanje položaja Roma.
 • Pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanje pred sudovima lica romske nacionalnosti koje su žrtve rasno motivisanog nasilja i/ili diskriminacije.
 • Osnivač Lige za dekadu Roma, na inicijativu Fondacijeotvoreno društvo, zajedno sa organizacijama civilnog društva: Dečji romski centar, Građanske inicijative, Jugoslovenska asocijacija za kuluturu i edukaciju Roma, Yurom Centar i Nacionalni savet romske nacionalne manjine, u cilju efektivnog sprovođenja akcionih planova Vlade Republike Srbije za Dekadu inkluzije Roma.
 • Istraživanje i dokumentovanje slučajeva protivpravnog postupanja policije, slučajeva nasilja od strane ekstremističkih, neonacističkih grupa i drugih privatnih lica, kao i diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja.
 • Preporuka mera za unapređivanje položaja Roma na osnovu analize prikupljenih podataka, analize nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih i manjinskih prava.
 • Objavljivanje publikacija u  štampanoj i elektronskoj formi iorganizovanje okruglih stolova i konferencija u cilju podizanja svesti o potrebi rada na unapređivanju položaju Roma u Srbiji.

Značajni rezultati i postignuća

Centar za prava manjina je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja je istakla problem pravno nevidljivih lica u svom izveštaju „Romi i pravo na pravni subjektivitet“, aprila 2006. godine.

Centar za prava manjina je i članica Radne grupe za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u delu koji se odnosi na lična dokumenta pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 • Predstavljanje žrtava diskriminacije pred sudovima u više od 100 slučajeva i objavljivanje nekoliko izveštaja o nepoštovanju prava Roma. Ove aktivnosti su podržale usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije. Uspešno testiranje diskriminacije na javnim mestima u nekoliko pravnih slučajeva dovelo je do toga da sudovi imaju drugačiji pristup problemu diskriminacije manjina u Srbiji.
 • Izrađen i sproveden program desegregacije romske dece iz odvojenih škola u Srbiji.
 • Rezultat programa desegregacije je integracija romske dece u 6 škola u Srbiji (2008).
 • Uspešno organizovane Obuke za republičke i lokalne prosvetne inspektore i podeljen akreditovan Priručnik o zabrani diskriminacije u obrazovanju. Ovaj priručnik je doveo do izrade novog Pravilnika o zabrani diskriminacije u obrazovanju (2008)
 • Istraživanje CPM-a i izveštaj „Romi i pravo na pravni subjektivitet u Srbiji“ iz 2007 podigao je svest o problemu Roma bez ličnih dokumenata. To je dovelo do uključivanja mnogih NVO u zalaganju za rešavanje problema pravno nevidljivih Roma. 2011. godine izmenjen je Zakon o prebivalištu i boravištu građana Republike Srbije kako bi se omogućilo Romima bez ličnih dokumenata da dobiju ličnu kartu.
 • Objavljivanje izveštaja „Romi i pravo na zdravstvenu zaštitu u Srbiji“ (2005) i organizovanje mreže NVO koje se zalažu za poboljšanje pristupa Roma bez ličnih dokumenata sistemu zdravstvene zaštite dovelo je do promene zakonodavstva koje su omogućile Romima bez prijavljenog mesta prebivališta pristup sistemu zdravstvene zaštite.
 • Učešće u Inicijativi Dekade Roma (2005-2015) dovelo je do usvajanja romske nacionalne strategije i akcionih planova. Centar za prava manjina je zvanično prepoznat kao organizacija koja je odgovorna za monitoring sprovođenja romske nacionalne strategije.

Centar za prava manjina sarađuje sa brojnim nevladinim i međunarodnim organizacijama angažovanim na poboljšanju položaja romske zajednice, i ljudskih prava uopšte. Pored toga, Centar za prava manjina je jedan od osnivača koalicije nevladinih organizacija Liga za Dekadu Roma koja zajedno sa Vladom Republike Srbije radi na implementaciji ciljeva Dekade inkluzije Roma (2005-2015) i Strategije za unapređivanje položaja Roma, kao i Akcionog plana za njeno sprovođenje (2012-2014).

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97