Bibija - Romski ženski centar

bibija

BIBIJA - Romski ženski centar osnovan je 1998. godine u Beogradu. Namera osnivačica je da učini vidljivijim ženska prava Romkinja u društvu, kao i predrasude i diskriminaciju koja vlada prema Romkinjama, da učini vidljivim nasilje nad njima, da pruži podršku Romkinjama i da ih povezuje sa zvaničnim institucijama i drugim grupama. Za petnaest godina aktivnog rada RŽC BIBIJA je realizovala više od 70 projekta, radila je u 60 romskih naselja u Beogradu i okolini. Kroz programe prošlo je preko 6000 Romkinja.

Aktivnosti našeg Centra podeljene su u 7 grupa.

Prvu čine psiho-socijalne radionice na terenu sa romskim ženama. Teme ovih programa rukovode se promocijom ženskih ljudskih prava, posebnu pažnju obraćamo na žensko ljudsko pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, zatim pravo na život bez nasilja, kao i pravo na slobodan izbor partnera.

Drugu grupu aktivnosti čini Pravno savetovalište koje besplatno pruža pravne savete i pomoć Romkinjama.

Treću grupu aktivnosti čini angažovanje na pitanju ekonomskog osnaživanja. Ove aktivnosti obuhvataju organizovanje kurseva za zainteresovane žene, kao i pomoć u pronalaženju posla.

Četvrta grupa aktivnosti podrazumeva organizaovanje seminara i instruktaža čije su teme ženska ljudska prava, manjinska prava, politička participacija Romkinja u našem društvu, pitanja organizacione strukture ženske NVO.

Peta grupa aktivnosti odnosi se na informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu. Ove akcije bile su česte i razne: deljenje pamfleta na romskom i srpskom o važnosti ženskog zdravlja, pamfleti o najčešćim bolestima kod žena, pamfleti o bolesti dojke, informativni materijal o statusu nacionalne manjine, materijal o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, CEDAW konvencija, potom letke sa sadržinom Povelje o pravima pacijenata, priprema i štampanje dvojezičnog mesečnog časopisa za žene RROMNJAKI ZOR –SNAGA ŽENE. Sav pisani materijal bio je štampan dvojezično: romsko/srpska verzija.

Šesta grupa aktivnosti pokriva oblast pomoći u formiranju i osnaživanju mladih ženskih OCD na području Srbije i Vojvodine, kao i iniciranje i učešće u radu Romske ženske mreže.

Sedma grupa aktivnosti sastoji se od lobiranja i zastupanja na nacionalnom i međunarodnom nivou u cilju unapređivanja društvenog položaja Romkinja u Srbiji. Ta aktivnost podrazumeva pisanje alternativnih izveštaja na do sada ratifikovane međunarodne konvencije. "BIBIJA" je podnela   2003. i 2008. godine izveštaj iz senke o implementacije Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, a u partnerstvu sa Evropskim centrom za prava Roma iz Budimpešte, Ženskim prostorom iz Niša 2007. godine podnele smo i alternativni izveštaj na UN CEDAW za položaj Romkinja. Jula 2013. godine u ime Romske ženske mreže podnele smo drugi alternativni izveštaj UN CEDAW Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Učesnice smo kreiranja niza strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou, a aktivno zagovaramo prava Romkinja i ostalih žena na evropskom niovu. Deo smo Romske ženske mreže i Lige Roma.  

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97