Humanitarni centar Rom Obrenovac

Humanitarni centar »Rom« Obrenovac je nevladina organizacija registrovana za prosvetu, nauku, kulturu i socijalna pitanja. Misija H.C.''Rom'' je uticati na zbivanja u demokratskoj tranziciji i opismenjavanje odraslih Roma, uključivanje u privredni i kulturni život Roma kao i sinhronizacija i socijalna integracija u institucije sistema i same društvene zajednice.

Osnovni podaci o organizaciji

Puno ime organizacije

 HUMANITARNI CENTAR »ROM« OBRENOVAC

Mesto

 11500 Obrenovac

Adresa organizacije

 Cara Lazara 96

Telefon organizacije

 011 8720-930; 8720-142

Fax organizacije

 011 8720-930

E-mail organizacije

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Web site organizacije

 

Ime i prezime predsednika organizacije

 Ljubiša Jovanović

 Tel: 011/8720-930

 Mobilni: 063/314-674, 062/8314-674

 e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Ime banke i broj bankovnog dinarskog računa organizacije

 Univerzal banka Obrenovac

 290-39-4157

Opis organizacije

Humanitarni Centar »Rom« Obrenovac je osnovan 8. juna 1969. godine kao udruženje građana za prosvetu, nauku, kulturu i socijalna pitanja. Registrovan je u MUP-u, u Beograd pod brojem 2163 u registru društvenih organizacija.

Osnivači Humanitarnog Centra »Rom« su:

 1. Aleksandar Jovanović (SSS – Politička škola)
 2. Sreten Jovanović (završena osnovna škola)
 3. Tomislav Jovanović (Viša medicinska škola – opšti smer)
 4. Dragutin Radosavljević (zanatlija – bakračar)
 5. Grof Radosavljević (zanatlija – bakračar)
 6. Aleksandar Radosavljević (zanatlija – bakračar)
 7. Čeda Marković (zanatlija – bakračar)
 8. Živorad Dimitrijević (zanatlija – bakračar)
 9. Ivan Cvetić (završena osnovna škola)
 10. Ivan Isailović (završena osnovna škola)
 11. Vlajko Isailović (završena osnovna škola)
 12. Mija Šainović (završena osnovna škola)
 13. Krsta Šainović (završena osnovna škola)
 14. Pavle Šainović (završena osnovna škola)

Najviši organ u Humanitarnom Centru je Skupština koju sačinjava 21 član. Skupština se sastaje jedanput godišnje i članovi skupštine biraju članove predsedništva i predsednika. Predsedništvo sačinjava 11 članova. Odluke se donose dvotrećinskom većinom članova predsedništva. Mandat predsednika je 4 godine i najviše dva puta može biti izabran na tu funkciju. Članovi predsedništva su volonteri, a predsednici odbora za kulturu, sport, nauku i prosvetu su lica iz struke i ne biraju se iz redova članova predsedništva. Njihovo angažovanje je honorarno u H.C. ''Rom'' Obrenovac. Finansijama upravlja predsedništvo, a sve finansijske potrebe ažurira predsednik H.C.''Rom'' i dostavlja ih predsedništvu na razmatranje i usvajanje. Knjigovodja vodi knjige finansijskog poslovanja, a pregleda ih ovlašćena revizorska kuća.

ORGANOGRAM HC »ROM«

Skupština: 21 član

Predsednik:
Ljubiša Jovanović

Predsednistvo:
Blazević Branko
Stanković Miroslav
Milosević Nada
Jeličić Zeljko
Milosević Neboj[a
Đorđević Slavka
Jovanović Zlatomir
Jovanović Božidar
Jovanović Marko
Nešić Slobodan
Stanojević Goran

Odbor za kulturu:
Marković Valentina
Jovanović Zlatomir

Odbor za sport:
Kostić Milorad
Jovanović Božidar
Ristić Dragan

Odbor za nauku i prosvetu:
Jovanović Ružica
Jovanović Tomislav

Misija H.C.''Rom'' je uticati na zbivanja u demokratskoj tranziciji i opismenjavanje odraslih Roma, uključivanje u privredni i kulturni život Roma kao i sinhronizacija i socijalna integracija u institucije sistema i same društvene zajednice.

Dugoročni ciljevi H.C.''Rom'' su zalaganje za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, emancipacija u svim oblastima kroz proces obrazovanja, razvoj preduzetništva, organizovanje stručnih skupova i seminara, saradnja sa Univezitetima, a sve u cilju integracije Roma, razvoj demokratije i tolerancije.

U dosadašnjem radu H.C.''Rom'' se angažovao u rešavanju osnovnih egzistencijalnih, kulturnih i obrazovnih problema Roma. U proteklom periodu, postignuti su zapaženi rezultati u:

- opismenjavanju odraslih Roma

- usmeravanju romske dece u intitucionalni sistem obrazovanja

- ublažavanju teških životnih uslova kroz socio-humanitarne aktivnosti

- unapređenju zdravstvenog stanja Roma

- socijalnoj edukaciji Roma – planiranju porodice

- edukaciji iz oblasti korišćenja kompjutera

- predškolskoj pripremi romske dece i dece raseljene sa Kosova (ostvarili smo saradnju sa predškolskom ustanovom »Zeka« iz Obrenovca sa ciljem ublažavanja postojeće podvojenosti između dece različite etničke pripadnosti)

Do sada su uspešno realizovani sledeći projekti i programi:

- »Ravnopravni u obrazovanju« i »Predskolska priprema romske dece« – unapredjenje obrazovanja romske dece u predškolskom i obaveznom osnovno-školskom vaspitnom procesu. U periodu jun 2002. – jun 2009. godine u prve razrede osnovne škole upisano je 131 dete koje je pohađalo ili pohađa predškolsku pripremu.

-  »Planiranje Porodice – socijalna edukacija« - planiranje porodice u cilju integracije u savremene tokove drustva

-  Otvaranje javnog kupatila – pružanje zdravstveno-higijenskih usluga

-  Uređenje romskih naselja – čišćenje divljih deponija u romskim mahalama

-  Uvođenje vode u 10 Romskih i neromskih naselja u Srbiji- Subotica naselje Peščara, Koceljeva u dužini od 4km, opština Vladimirci u dužini od 7km, Lajkovac izgrađena jedna javna česma, opština Prokuplje tri romska naselja u dužini od 5km i izgrađeno je 4 javne česme

- CD čitaonica – otvaranje racunarskog centra i biblioteke;

- Otvaranje radionice krojenja i šivenja – ekonomsko osnaživanje romskih porodica

- Dopunska nastava za učenike Osnovnog obrazovanja

- Stručno osposobljavanje mladih Romkinja i Roma

- Dnevni boravak, socijalna integracija i praktične aktivnosti osoba sa invaliditetom, koji je finansiran od Ministarstva rada i socijalne politike

- Predškolska priprema romske i neromske dece , finansirana od skretarijata za dečju i socijalni zaštitu

- Obrazovni program Majke to znaju- program za majke i decu podržan od REF-a

Potrebno je istaći i činjenicu da su ovim aktivnostima bile obuhvaćene i neromske siromašne porodice.

Od samog početka ratnih dejstava H.C. »Rom« je aktivno uključen u program prihvatanja raseljenih lica i brige o njima kao i o porodicama koje su prihvatile navedena lica i obezbedila im smeštaj. H.C. »Rom« je sproveo i niz aktivnosti vezanih za poboljšanje uslova života u dva kolektivna centra na teritoriji opštine Obrenovac.

Za interne potrebe H.C. »Rom« obrađena je kompletna baza podataka o broju, strukturi, trenutnoj adresi i drugim relevantnim informacijama vezanih za 377 raseljenih porodica i lokalnog stanovništva na teritoriji opštine Obrenovac.

H.C. »Rom« kroz svoje aktivnosti posebnu pažnju obraća na negovanje kulturnih vrednosti, običaja i tradicije Roma.

U okviru H.C. »Rom« Obrenovac pokrenuta je prva romska radio stanica u Srbiji i Crnoj Gori, Radio »Rom«, koji emituje program 24 časa dnevno.

Za svoj dosadašnji rad H.C. »Rom« je primio brojna priznanja i nagrade, od kojih su najznačajnije:

- Plaketa SO Obrenovac za doprinos u jačanju lokalne samouprave u multikulturnoj lokalnoj samoupravi

- Priznanja i zahvalnice od brojnih romskih NVO za razvoj romske mreže i razmenu iskustava u emancipaciji Roma u SCG

- Zahvalnice privrednih subjekata sa teritorije SO Obrenovac za izuzetna zalaganja u implementaciji projekata za ekonomsko osnaživanje Roma i neroma

Projekte H.C. »Rom« do sada su pomogli: OXFAM, UNHCR, Autonomni ženski centar, Lekari bez granica, Hleb života, Zdravo da ste, Crveni Krst Beograd, Karitas, IOCC, Save the Children Fund (UK), JEN, Kanadska ambasada, LDSC, Novib, ICS, Građanske inicijative, Anadolska fondacija za razvoj,(IWC) međunarodni klub žena, Sekretarijat za obrazovanje, (OIC) omladinski informativni centar, Sekretarijat za dečju zaštitu, Ministarstvo rada i socijalne politike i drugi.

Članovi naše organizacije su prošli niz seminara TIMA TRI koji su bili od velikog značaja i omogućili sticanje novih znanja i iskustava. Seminari kojima su prisustvovali naši članovi su obrađivali sledeće teme: »Pisanje projekta«, »Pisanje izveštaja o projektu«, »Izrada akcionog plana«, »Situaciono liderstvo«, »Komunikacija – tehnike uspešne komunikacije«, »Upravljanje ljudskim resursima«, »Upravljanje organizacijom – timski rad, liderstvo i menadžerstvo, vođenje sastanaka i odlučivanje«,»Strategija odnosa sa javnošću«

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97