Romski Informativni Centar

RIC

Udruženje građana ''Romski Informativni Centar'' registorvanoje 15. januara 1999. godine kao dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje,osnovano na neodređeno vreme,radi ostvarivanja ciljeva u oblasti smanjenja siromaštva i povećanju socijalne uključenosti Roma i Romkinja.

RIC se zalaže za korišćenje prava na obrazovanje, poboljšanje socijalnog, kulturnog i političkog života Roma/Romkinja. Centar akcenat stavlja na angažovanju žena i obučavanju mladih za rad na obrazovanju, kulturi i širenju progresivnih ideja demokratije.

U osnovne zadatke centra spadaju razvoj, umrežavanje i informisanje romskih organizacija sa ciljem razvoja civilnog romskog sektora u regionu Istočne Evope. Centar razvija rad kroz poseban fokus strategija za razvoj ženskog romskog pokreta u regionu Istočne Evrope.

Misija:''Unapređenje života Roma/Romkinja uz očuvanje njihove sopstvene kulture i tradicije''

Vizija: Srbija kao inkluzivno, podsticajno i solidarno društvo u kojem Romi/Romkinje imaju slobodu i mogućnosti da iskažu i razviju svoje potencijale i ostvare pravo na kvalitetan i dostojanstven život.

 

Ciljevi udruženja:

Udruženje će naročito raditi na:

-       zagovaranju da se uobliče socijalne politike, i programi delovanja

-       poboljšanju socijalnog, ekonomskog, zdravstvenog, obrazovnog i kulturnog statusa Romkinja i Roma

-       promocija i zaštita ljudskih, manjinskih i ženskih prava

-       promocija i očuvanje obeležja svojstvenih romskoj zajednici

-       podsticanje učešća Roma i Romkinja u proces donošenja odlika

-       promocija ženskog romskog aktivizma

-       suzbijanje svih oblika diskriminacije

-       promociji zaštite životne sredine kod Roma i Romkinja

-       razvoj saradnje sa organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu

-       pozicioniranju udruženja kao relevantnog partnera u svim sektorima, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

-       širenju informacija i podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za Rome i Romkinje.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Prikuplja i distribuira informacije vezane za razvoj romskihorganizacija civilnog društva,
 2. Prikuplja podataka o eventualnom kršenju ljudskih prava i sloboda,
 3. Preduzimanjemera u otkljanjanju kršenja ljudskih prava i sloboda i saradnja sa svim relevatnim faktorima za zaštitu ljudskih prava u RS, kao i svim međunarodnim organizacijama,
 4. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti romskog jezika, kulture i obrazovanju Roma,
 5. Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja i umrežavanja Roma i romskih organizacija,
 6. Prikuplja finansijske i materijalne pomoći i distribuirado Roma i romskih organizacija i svimakojima je pomoć potrebna,
 7. Realizuje alternativne programe i usluge (konsultacije, zastupanje, edukacije),
 8. Izrađuje i realizuje programe za formalni i neformalni obrazovni sistem,
 9. Izrađuje i realizuje programe za razvoj ekonomskog osnaživanja kod Roma i Romkinja
 10. Objavljuje knjige i druge publikacije o Romima,
 11. Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave Romima,
 12. Organizuje romske emisije na radiju i televiziji,
 13. Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti – istorije, tradicije i kulture Roma; antitrafikinga; ljudskih i manjinskih prava; zaštiti životne sredine.

 

Projekti RIC-a

U proteklih četrnaestgodina rada RIC je realizovao preko 125 projekata. Prema statitističkim podacima RIC-a, možemo videti sledeće:

1. Prema oblasti delovanja aktivnosti (pogledajte šemu OBLAST DELOVANJA)

2. Prema pregledu aktivnosti projekata
*programi za razvoj ženskog pokreta i rada sa romskim ženama

 

Programi

Preko 32

Ukupno korisnika

Preko 100

Preko 20000 indirektnih korisnika

*programi za razvoj romskog civilnog sektora

Programi

Preko 25

Ukupno korisnika

Preko 2500 direktnih korisnika

*programi za razvoj RNVO u regionu putem konferencija

Programi

4

Ukupno korisnika

Preko 300

*programi za razvoj romskih kapaciteta putem treninga i seminara

Treninzi/Seminari

Preko 150

Ukupno korisnika

Preko 2500

*programi za razvoj mladih i dece putem radionica

Treninzi/Seminari/Radionice

a)Preko 70 treninga i seminara

b)Preko 80 ciklusa radionica

Ukupno korisnika

a)Preko 5000 dece

b)Preko 2000dece

Indirektni korisnici

Kampanjama je pokriveno hiljade dece u školama u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Nišu, Beogradu i u mnogim drugim gradovima u naseljima

*programi za podizanja pažnje u zajednici putem kampanja

Kampanje

6

Ukupno korisnika

Procena po kampanji: 100 000

*programi za razvoj informisanja putem publikacija

Publikacija

33

Ukupno korisnika

16 000 kopija (prema tome i korisnika)

*programi za jačanje romske zajednice na lokalnim, nacionalnim i regionalnim nivoima

Programa

10

Ukupno korisnika

Preko 1000 po programu, što je ukupno 10 000

*programi za medije

Programa

2

Ukupno korisnika

30 direktnih

Indirektnih korisnika (procena medija: preko 1.500.000 gledalaca)

*programi za ekonomsko osnaživanje romske zajednice

Programa

5

Ukupno korisnika

2000

Indirektnih 5000

3. Prema strukturi korisnika usluga

*žene 42%

*deca 17%

*mladi 29%

*ostali 12%

4. Posebne usluge

A) literatura u biblioteci

Knjige o pravima žena 27%

Knjige o NVO menadžmentu 20%

Knjige o ljudskim pravima 7%

Romske knjige 35 %

Ženski i drugi časopisi 5%

Knjige za decu i mlade 6%

B) korišćenje literature

*korisnici (žene i muškarci) 37%

*aktivisti drugih NVO 27%

*aktivisti RIC'a 31%

*donatori 5%

C) hitne akcije

Akcije

100

Ukupno korisnika

100

D) rad sa raseljenim licima

Programi

3

Ukupno korisnika

1000

E) rad sa starima

Programi

2

Ukupno korisnika

30

Rezime aktivnosti

Podatak

Broj

Ukupno korisnika

Treninzi

Preko 60

Preko 2000

Treninzi za žene

Preko 20

Preko 500

Programi za razvoj romskog civilnog sektora

Preko 25

Preko 2500

Programi za ekonomsko osnaživanje

5

Preko 2000

Konferencije

4

Preko 300

Ciklusi radionica

Preko 80

Preko 7000

Kampanje

6

Procenjeno: minimum po kampanji 10000

Objavljene publikacije

33

Direktnih 16000

Drugi programi

Preko 20

Procenjeno: minimum 2000

 

Konsultativna uloga RIC-a

Aktivisti RIC-a su savetnici, supervizori, konsultanti… u mnogim međunarodnim donatorskim organizacijama i međunarodnim NVO kao i u domaćim institucijama (od 1999. do 2011):

-Savetnici smo u dve radne grupe Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu (SEE): za programe za mlade i za ljudska prava

-Članovi smo radne grupe pri Ministarstvu za obrazovanje Republike Srbije

-Članovi smo Federacije NVO-a u Srbiji – FENS

-Članovi smo radne grupe za smanjenje siromaštva u Srbiji

-Članovi smo Saveta za bezbednost grada u Skupštini grada Kragujevca, kao i radnih grupa

-Članovi smo Saveta za medije u Skupštini grada Kragujevca

-Članovi smo Strategije za odnose između lokalne uprave i građana u Skupštini grada Kragujevca, uz partnerstvo DAI, USA

-Članovi smo mnogih mreža u Srbiji i regionu

 

Učešće u radu - Strategija i Akcionih planovima

Od 1999 Romski Informativni Centar (RIC) daje svoj doprinos u kreiranju programa koje pomažu razvijanje demokratskih procesa, decentralizacije, ljudskih praca, jednakosti polova, jednakih šansi, podizanje pažnje i uključivanje osetljivih grupa u društvo, u Srbiji. Pomenuti doprinos se ogleda i u našem direktnom aktivnom angažmanu u kreiranju strategija, akcionih planova, istraživanja koji su nastali u Srbiji u periodu od 2000. do danas, kao što su:

*Strategija za obrazovanje Roma u Republici Srbiji (nacionalni nivo),

*Strategija za Smanjenje siromaštva u Srbiji (nacionalni nivo),

*Strategija za veće uključenje Roma (nacionalni nivo),

*Strategija i akcioni planovi za smanjenje siromaštva u Kragujevcu (lokalni nivo)

*Strategija za obrazovanje Roma u Kragujevcu (lokalni nivo),

*Akcioni plan za obrazovanje Roma u Srbiji (nacionalni nivo),

*Integrativni plan društveno-ekonomskog razvoja regiona Šumadije i Pomoravlja od 2005. do 2008. (Strateški plan regionalnog razvoja, kao i operativni program. Aktivisti RICa aktivno su učestvovali u radu na kreiranju Strateškog plana regionalnog razvoja, i na razvoju Operacionog plana, i to u tri radne grupe (od ukupno pet radnih grupa):

a) Radna grupa za ekonomski razvoj i mala i sredna preduzeća

b) Radna grupa za razvoj infrastrukture, urbano planiranje i zaštitu čovekove okoline

c) Radna grupa za razvoj ljudskih resursa i socijalna pitanja

*Dekada uključenja Roma od 2005 do 2015

*Strategija za veće učešće građana u radu Grada/Gradske kuće u Kragujevcu

*Akcioni plan za decu – Strategija i akcioni plan za decu u Kragujevcu (na lokalnom nivou).

RICov doprinos u kreiranju PRSP/dokumenta ogleda se u aktivnom učešću u timu Savetodavni Odbor Civilnog Društva – SOCD. Osim toga u organizovanju okruglih stolova na teme koje se tiču Roma, nastupima u medijima u prosleđivanju informacije koje su povezane sa PRS procesom, učešće u pisanju studija slučajeva u istraživanju Smanjenje siromaštva u Srbiji – uloga civilnog društva koje je objavio UNDP, zatim brošura ''Smanjenje siromaštva u Srbiji'' u delu aktivnosti učešća Savetodavnog Odbora Civilnog Društva, i promocija u romskom NVO sektoru o značaju procesa SSS i o značaju uključenja Roma u proces. Danas se pomenute aktivnosti odražavaju na uključivanje aktivista RICa u mnoge druge aktivnosti, kao što su na primer mnoga istraživanja i monitoring.

 

KOCD za Rome za SSS

Kao kontakt organizacija civilnog društva za pitanja Roma, RIC razvija mehanizme za uspostavljanje redovne komunikacije i saradnje vladinog i romskog nevladinog sektora, kao i okupljanje unutar klastera romskih organizacija civilnog društva, putem definisanja preporuka i iznošenje stavova foruma okupljenog oko romskog civilnog sektora.

 

Mreža protiv siromaštva Srbije

Jedni smo od osnivača Mreže protiv siromaštva Srbije. Zadatak mreže je da budu posrednici između građana i građanki i države. Kroz mrežu se organizuju interesi ''običnih ljudi'' i preko njih se vrši pritisak na donosioce politika i institucije da obezbede uslove koji su više u skladu sa njihovim potrebama i interesima.

 

Rad na Istraživanjima

Aktivisti RIC-a su učestvovali u nekoliko istraživanja kao istraživači, kao autori knjiga, kao monitori. U nekim istraživanjima radili su za druge NVO koje su to sprovodile, negde u partnerstvu, a negde kao samostalni autori za međunarodne organizacije. Tokom 2006/2007 godine uradili su samostalno istraživanje o zapošljavanju Roma i Romkinja u šumadisjkom okrugu.

*Istraživanje o romskim naseljima u Srbiji i Crnoj Gori, (OXFAM) Božidar Jakšić (učestvovali kao istraživači)

*Istraživanje o položaju romske dece u Srbiji: Više od nezvanične procene – položaj romske dece u Srbiji, Centar za prava deteta (kao monitori istraživači)

*Istraživanje o društveno osetljivim grupama u Srbiji: Siromaštvo i nezaposlenost kod društveno osetljivih grupa, (UNDP) (kao autor konsultant)

*Istraživanje - Pristup programima aktivnih mera zapošljavanja Roma: Romi na tržištu rada u šumadijskom okrugu, (RIC) (kao autori)

 

Rad RIC-a kroz mreže

RIC uključen u mreže:

Romska mreža

Druge mreže

Lokalne

Lokalne

                   *RNVO kg mreža (RIC)

*kgpr (mreža i mejling lista skupštine grada)

*KG mreža NVO (RIC, Tango, Milenijum)

Nacionalne

Nacionalne

*RIC mreža (RIC)

*Svet žena (RIC)

*Jačanje žena – romska ženska mreža (RIC)

*Romska ženska mreža

*RNVO mreža Svetske banke

*Spam (MRC)

*Romksa razvojna mreža

*Ženska romska mreža (mejling lista)

*Tim za monitoring budžeta za Rome (RIC)

*CNRPS (mejling lista)

*Mreža GI

*Mreža Veće Fensa

*ATC mreža

*ASTRA mreža

*Ženska posla (mejling lista)

*Mreža SOCD

*ženeliderke03

*REI mreža (RIC) (mejling lista)

*ITCentar

*ICVA/CIS

*Tim za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji(mejling lista)

*Mreža za monitoring budžeta

Regionalne

Evropske

*Balkanska regionalna mreža

*BRM (Srbija i Makedonija)(mejling lista)

*Roma Virtual Network (mejling lista)

*IRWN members(mejling lista)

*Roma Rights(mejling lista)

*new website(mejling lista)

*Roma Stability Pact (mejling lista)

*ERRC(mejling lista)

*Romano Chib(mejling lista)

*romnja(mejling lista)

*Romano Liloro(mejling lista)

*RNS(mejling lista)

*Roma women(mejling lista)

*Roma ex Yugoslavia(mejling lista)

*Antiracist Rroma Gypsy(mejling lista)

*Evropska mreža protiv siromaštava (EAPN)

Svetske

Svetske

 

*AWIN(mejling lista)

*OSI(mejling lista)

 

Donatori koji su podržali rad RIC-a

Fond za otvoreno društvo, Beograd; Save the Children, Beograd; Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) Velika Britanija, Oxfam, Beograd; Oxfam EEWNP (East-East Women's Network Projects), Sarajevo, Bosna i Herzegovina; Freedom House, SAD; Delegacija evropske komisije u Srbiji; Savet Evrope; Ambasada Velike Britanije, Beograd; Holandska ambasada u Beograd; Švajcarska Ambasada u Beogradu; Holandska vlada, The Global Fund for Women, SAD; Open Society Institute (OSI) – Budimpešta, Mađarska; OSI – Nju Jork, SAD, Mama Cash, Holandija; United Methodist Committee on Relief (UMCOR), Canadian International Development Agency (CIDA), Kanada; ACDI/VOCA, SAD, Catholic Relief Service (CRS), Caritas, Beč, Austrija, Grad Beč, Austrija; Vlada Austrije, CARE International, Nemačka, kancelarija u Beogradu; CARE International, Australija; Svetska banka, UNICEF; Pestalozzi Children Foundation – Švajcarska; Skupština Grada Kragujevca; Care International, kancelarija u Beogradu; Norveška narodna pomoć, Norveška; N(o)VIB, Holandija; UNDP, Beograd; OSCE; OSCE/ODIHR/CPRSI, Poljska; Romani Criss, Rumunija; Pakt za stabilnost za jugoistočnu Evropu; Beogradski centar za ljudska prava; Građanske inicijative, Beograd;CARE International; Ministarstvo inostranih poslova Norveške;Vlada Republike Srbije; Odeljenje za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (DFID); REF (Romski edukativni fond), Budimpešta; ICS (Institut za održive zajednice), Beograd; CARE Srbija; CARE Norveška;

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97