Anti-diskriminacija

U toku je proces izrade nacrta Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, za period od 2013. do 2018. godine, kojim koordiniše Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Tim povodom, Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma (SKRUG) želi da  ukaže na potrebu i da, ujedno, iskaže snažno zalaganje za to da se u nacrtu Akcionog plana precizno definišu mere koje se odnose na povećanje broja Roma u organima državne uprave i javnim službama.

Nacrt Akcionog plana (tačka 4.2.3.) predviđa sprovođenje i punu implementaciju zaključka Vlade RS o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave i izradu akcionog plana zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina.

Imajući u vidu teži položaj Romske nacionalne manjine i njihovu dugogodišnju marginalizaciju tretiranjem kao „etničke grupe“ u odnosu na druge koje imaju tzv. matične države koje zastupaju njihove interese, Liga Roma smatra da je potrebno posebno isktaknuti mere za povećanje broja Roma i Romkinja u organima državne uprave.

U slučaju neizdvajanja posebnih mera za Rome u tački 4.2.3. ovog dokumenta Akcionog plana postoji velika opasnost dalje marginalizacije rešavanja ovog problema.

Radi se naročito o onim merama koje se odnose na povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave i javnim službama u sledećim oblastima: socijalna zaštita, obrazovanje, rad i zapošljavanje.

Izdvajanje posebnih mera za romsku nacionalnu manjinu ima utemeljenje kako u programskom tako i u zakonskom okviru koji reguliše oblast antidiskriminacije, manjinskih prava i javne uprave.   

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije predviđa ovakve posebne mere (tačka 4.2.5.1), kao i Strategija za unapređivanje položaja Roma u RS (tačka 3.5). Pravo na ravnomernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave garantovano je Članom 77. Ustava Republike Srbije, Članom 21. Zakona o zaštiti sloboda i prava nacionalnih manjina, članom 9. Zakona o državnim službenicima, dok Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 60/2013 od 10.7.2013.)

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“,br. 27/2009 od 21.4.2009.) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, br. 11/2002) je Zaključkom Vlade o merama za povećanje učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima državne Uprave iz 2006. godine ovo pravo dalje konkretizovano.

U pogledu odgovarajućeg učešća Roma i Romkinja u državnoj upravi, posebno istaknut je značaj koji je Evropska komisija dala ovoj problematici, što je potvrđeno i u zaključcima usvojenim tokom posete g. Pjera Mirela, predstavnika Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije komisije, 2011. i 2013. godine.

Realizacija ovih zaključaka i egzaktni pokazatelj povećanja broja Roma zaposlenih u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi bice jedan od indikatora za praćenje napretka Srbije na putu učlanjenja u EU, a naročito za ocenu napretka u oblastima koje su obuhvaćene Poglavljem 23 i 24 (ljudska i manjinska prava, bezbednost i pravosuđe).

Shodno navedenom, SKRUG Liga Roma konstantno apeluje da se osiguraju mere koje se odnose na Rome (ne kao „posebno osetljive grupe“), kako stoji u nacrtu AP.

Romi nisu ništa manje osetljivi na diskriminaciju od drugih ljudskih bića. Važno je da tim dokumentom bude jasno i precizno definisan procenat Roma u javnoj upravi i lokalnim samoupravama. Eliminacija ovakvih rešenja bi bila protivna proklamovanim političkim ciljevima, preuzetim obavezama, pozitivno-pravnim propisima i preporukama komisije Evropske unije.

U Beogradu, 5. maja 2014. godine

S poštovanjem,

_______________

Osman Balić,

Predsednik SKRUG-a 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97