Zaključci i preporuke sa VII godišnje konferencije Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG-a) – Lige Roma

Liga Roma, asocijacija romskih organizacija civilnog društva, na VII Godišnjoj konferenciji u Sokobanji,
27-29. april 2014. godine, a na osnovu svojih strateških i programskih dokumenata i na osnovu uvodnih izlaganja, diskusija i predloga učesnika i učesnica

Donosi se sledeće: 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

  • Liga Roma će se aktivno uključiti u praćenje i analizu efekata javnih politika usmerenih za unapređivanje položaja romske zajednice.
  • Jedan od obaveznih zadataka Lige je da postane poseban mehanizam koji prati (monitoriše) i izveštava o budžetskim i drugim međunarodnim sredstvima koje se troše na mere usmerene ka romskoj zajednici.
  • Liga Roma će konstituisati 10 regionalni odbora u Srbiji sa ciljem davanja većih ovlašćenja za rešavanje problema romske zajednice na regionalnom i lokalnom nivou.
  • Liga Roma će unapređivati kapacitete organizacija civilnih organizacija za učešće u procesu planiranja projekata koji se finasiraju iz fondova Evropske unije.
  • Liga Roma treba aktivno da se uključi u kreiranje i sprovođenje politika ljudske bezbednosti na nacionalnom i lokalnom nivou.
  • Liga Roma će otvoriti pitanje učešća Roma i Romkinja u javnom sektoru, kao i pitanje institucionalne i društvene diskriminacije.
  • Potrebno je da se institucionalizuje saradnja Lige Roma sa Delegacijom Evropske komisije, Misijom  OEBS-a, organizacijama OUN i kancelarijom Svetske  banke  u Srbiji. 
  • Uključenje Lige Roma u međunarodni antifašistički pokret i monitoring bezbedonosnih rizika sa aspekta ljudske bezbednosti.
  • Liga Roma treba da pokreće različite inicijative za unapređivanje pravnog okvira sa ciljem bolje zaštite.
  • Liga Roma će  formirati i tematske odbore za dijasporu,  odbor za političku participaciju i odbor za praćenje projekata iprograma inkluzije romske zajednice.

Preporuke tematskim odborima

Opšta preporuka: Svi odbori treba da izrade svoju platformu rada i dostave Predsedništvu Lige.

Odbor za obrazovanje               

Odbor treba da uputiti inicijativu Ministarstvu za prosvetu nauku i tehnološki razvoj za izmenu školskog plana i programa i uključivanje tema koje se bave osnovnim ljudskim vrednostima.  

Odbor za zdravstevnu zaštitu

Tema „nasilje nad ženama“ nije deo odbora za zdravstvenu zaštitu.

Odbro treba zagovara da se poveća broj romskih zdravstvenih medijatorki.

Jedna od aktivnosti Odbora treba da bude unapređivanje kvaliteta zdravstvene zastite mladih.

Odbor treba da se  bavi temom unapređivanje kvaliteta zdravstvene zastite osoba sa invaliditetom iz romske zajednice.

Odbor za bezbednost

Odbor treba pokrene  inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika za inkriminisanje dela „poricanje genocida i ratnih zločina“.

Odbor treba da zagovara da se  predstavnici/ice Lige uključe u lokalne odbore za bezbednost.

Tema nasilje nad ženama treba da bude jedna od tema ovog Odbora.

Odbor za rodnu ravnopravnost

Ukljuciti oblast nasilje nad zenama u aktivnosti ovog Odbora.

Odbor za socijalnu zastitu

Odbor treba da se  bavi temom unapređivanje kvaliteta zdravstvene zastite osoba sa invaliditetom iz romske zajednice.

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97