Istorija

Ideja o pokretanju prve međunarodne inicijative koja za cilj ima dugoročno i održivo rešenje za problem pripadnika i pripadnica romske nacionalne zajednice, rodila se na regionalnoj konferenciji u Budimpešti 2003. godine.

Dve godine posle, 2005. godine, osam država jugoistočne Europe obvezale su se na poboljšanje položaja ove manjinske zajednice, proglasivši sledećih 10 godina Dekadom inkluzije Roma.

Međunarodni partneri su Institiut za otvoreno društvo, Svetska banka, Evropska komisija, UNDP, OEBS, Savet Evrope i Razvojna banka Saveta Evrope. Deklaraciju su potpisali premijeri vlada zemalja članica - u Sofiji 2. februara 2005.


Izvodi iz Deklaracije

dekADA LOGO "Na osnovu zaključaka konferencije “Romi u proširenoj Europi - izazovi za budućnost”, 2003. godine obećavamo da će naše Vlade raditi na ukidanju diskriminacije i uklanjanju neprihvatljivog jaza između Roma i ostatka društva, kao što se ukazuje u našim strateškim dokumentima Dekade".

"Ništa o nama bez nas - predstavnici romske zajednice i romske organizacije civilnog treba da budu uključeni u sve faze sprovođenja Dekade; treba da učestvuju u određivanju prioritetnih oblasti i ciljeva Dekade i imaju ključnu ulogu u nadziranju sprovođenja ciljeva Dekade".

"Dekada Roma promoviše načelo antidiskriminacije, zalaže se za uključivanje Roma u sve sfere društvenog života, promoviše jednake mogućnosti i ima za cilj okončanje segregacije romske zajednice".

"Prioritetne oblasti Dekade: obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, stanovanje. Tri obavezujuće prožimajuće oblasti na kojima se deluje: siromaštvo, rodna ravnopravnost i borba protiv diskriminacije".


Na nivou politika sve države članice Dekade su usvojile akcione planove za ostvarivanje ciljeva Dekade inkluzije Roma. Međutim, da bi njihovo sprovođenje dovelo do održivih rezultata potrebno je da svaka od ovih država dodatno preispita i svoje opšte i sektorske politike i prilagodi ih ciljevima Dekade. Potreba da se dalje jačaju kapaciteti države za spovođenje romskih politika ne odnosi se isključivo na vladu u užem smislu, već i na lokalne vlasti, a naročito na institucije kao što su škole, bolnice, jaslice, sudovi ili policija. Od toga koliko su ove institucije, i zaposleni u njima, sposobni da se posvete specifičnim potrebama pripadnika romske, zajednice zavisiće da li će procesi emancipacije i integracije teći sinhronizovano i harmonično.

Svako zaostajanje u razvijanju institucionalnih kapaciteta države da odgovori legitimnim zahtevima svojih građana ili neumešnost da se njima posvete, ili nedostatku istinske političke spremnosti (odlučnosti, hrabrosti) da se donese politička odluka, mogu dovesti do toga da problemi nadvladaju kapacitete za njihovo rešavanje i proizvedu neželjenu situaciju u kojoj bi neko mogao da pribegne vaninstitucionalnom ili nedemokratskom rešavanju problema.

Sa ciljem da se osigura kontinuirano praćenje i efektivno sprovođenje strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom niovu i time pospeši ostvarivanje ciljeva Dekade inkluzije Roma (2005 -2015) organizacije civilnog društva koje okupljaju pripadnike romske zajednice i one koje se bave pitanjima Roma i zalažu se za smanjivanje jaza između romskog i ne-romskog stanovništva u Srbiji i eliminaciju svih oblika diskriminacije, složile su se da ustanove mehanizam za monitoring i zalaganje za ostvarivanje ciljeva Dekade.

 

Formirana je koalicija organizacija civilnog društva LIGA ZA DEKADU ROMA čiji su zadaci da:

  • promoviše vrednosti socijalne pravde i jednakih prava u procesu inkluzije Roma u sve tokove društvenog života
  • razvija osetljivost većinske zajednice, kao i zajednica drugih nacionalnih manjina za probleme romske nacionalne manjine
  • zastupa interese romske zajednice u sprovodjenju vladinih planova i programa kojima se ostvaruju ciljevi Dekade inkluzije Roma
  • se zalaže za participaciju Roma u planiranju i realizaciji sistemskih programa i projekata koji doprinose unapredjivanju položaja Roma
  • pruža pomoć državnim organima u kreiranju i sprovodjenju politike namenjene osnaživanju Roma
  • vrši monitoring procesa ostvarivanja strateških planova
  • informiše romsku zajednicu o aktivnostima koje doprinose uspešnijem sprovođenju ciljeva Dekade

 

Članice Lige su 60 romskih organizacija i ne-romskih koje se bave pitanjima Roma i posebno aktivnostima vezanim za sprovođenje Dekade i/ili monitoringom sprovođenja strateških dokumenata za Dekadu Roma na lokalnom i nacionalnom nivou. Organizovane su kroz radne grupe za oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stanovanja. Ove radne grupe u komunikaciji sa resornim ministarstvima i institucijama analiziraju konkretne probleme realizacije akcionih planova svaka u svom domenu, sačinjavaju predloge i preporuke za realizaciju konkretnih mera što sve zajedno predstavlja stručnu podršku aktivnostima Lige u procesu zastupanja za spovođenje obaveza koja je Vlada Republike Srbije preuzela potpisivanjem međunarodnu Deklaraciju i usvajanjem nacionalnih akcionih planova. Svaka radna grupa ima svog predstavnika u Koordinacionom telu.

Ideja o formalizaciji Lige za Dekadu sazreva 2013. godine kada nastaje SKRUG Liga Roma.

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97