O SKRUG-u

STALNA KONFERENCIJA ROMSKIH UDRUŽENJA GRAĐANA (SKRUG) – LIGA ROMA je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija - LIGA ZA DEKADU ROMA (2005). 

Liga za Dekadu Roma okuplja 60 organizacija civilnog društva u Srbiji sa ciljem da se osigura kontinuirano praćenje i efektivno sprovođenje utvrđenih Strategija za unapređenje  položaja Roma i pratećeg Akcionog plana za njeno sprovođenje i time unapredi ostvarivanje ciljeva Dekade inkluzije Roma (2005 - 2015).

o SKRUGU fotka

 

SKRUG nastavlja pokrenute aktivnosti Lige za Dekadu Roma i nastupa kao novoformirana asocijacija romskih udruženja građana. Razlog za formalno udruživanje nalazi se u  neophodnosti kreiranja nove strategije za Rome i Romkinje,  za period od 2014 do 2020 godine, a koja će biti u funkciji praktičnih i urgentnih mera i politike, pre svega, na lokalnom nivou. Uz sve dinamičnije promene ekonomsko-političkih odnosa, kako u nacionalnim okvirima tako na planu međunarodne politike potrebno je stvoriti realnu osnovnu koja će pratiti procese evropskih integracija.

Cilj osnivanja LIGE ROMA je unapređenje, inkluzija i emancipacija romske zajednice pomoću civilnog sektora. U skladu sa tim, Liga Roma želi da u jednom jezgru objedini aktivne organizacije i udruženja radi pospešivanja njihovog delovanja.

Vizija SKRUG-a: Odgovorno društvo zadovoljenih potreba.

Misija SKRUG-a: SKRUG je kritički glas u kreiranju i pokretanju društvenih promena koje dovode do unapređenja položaja romske zajednice.

Osnovna načela SKRUG-a: dobrovoljnost, ravnopravnost članica, nestranački interes, javnost rada, solidarnost i uvažavanje različitosti, nezavisnost, rodna ravnopravnost, otvorenost, interkulturalnost, socijalna pravda, uvažavanje različitosti

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97