Struktura

Strukturu i organe SKRUG-a čine Skupština, Predsedništvo, Nadzorni Odbor, Stručna Služba i Odbori.

Skupštinu Lige Roma čine svi redovni članovi i svakog člana predstavlja jedan predstavnik sa 
pravom glasa.
Predsedništvo je izvršni organ Liga Roma koji se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom, programskih dokumenata, odluka i zaključaka Skupštine. Broji ga 11 članova koje bira i opoziva Skupština iz redova redovnih članova Lige Roma, u skladu sa izbornim pravilima.
 
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Lige Roma, prati i analizira da li se poštuju
zаkoni i drugi vаžeći propisi, kаo i opšti i pojedinаčni аkti, dok Stručna služba obavlja stručne, materijalno-finansijske, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za organe i radna tela Lige Roma.
 
Regionalni odbori razmatraju pitanja iz oblasti od značaja za ostvarivanje ciljeva Lige Roma na regionalnom i lokalnom nivou, dok se Tematski odbori bave temama iz oblasti Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

sema Lige

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97