Partneri

Predstavljamo vam partnere Lige Roma, koji su nam pomogli da realizujemo brojne projekte.
 

1.  Fondacija za otvoreno društvo Beogradfondzaotvorenodrustvo

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji. 

  

2.  Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta oSF Budapest

Ova fondacija funkcioniše kao administrativni i operativni stožer za niz inicijativa Otvorenog društva.
Institut za Otvoreno društvo-Budimpešta takođe vodi programe i raspodele finansijskih potpora za otvoreno društvo romske inicijative, koje imaju za cilj da poboljšaju položaj Roma u srednjoj i istočnoj Europi.

 

3.  Civil Rights Defenders civil rd

Civil Rights Defenders je nezavisna ekspertska organizacija osnovana u Stockholmu 1982. godine. Cilj im je odbrana ljudskih prava, sa posebnim akcentom na građanska i politička prava. Civil Rights Defenders (ranije poznat kao Švedski helsinški odbor za ljudska prava) inspirisao je građane širom Evrope i SAD da oforme nevladine organizacije koje će se baviti praćenjem rada vlastite vlade sa aspekta poštovanja ljudskih prava.

 

4.  Sekretarijat Dekade Inkluzije Roma  logo dekade

Sekretarijat Dekade  je privatna fondacija registrovana u Mađarskoj, kao Sekretarijat Fondacije Dekade inkluzije Roma. Upravni organ Fondacije je petočlani Odbor poverenika a sastoji se od predstavnika iz protekle decenije i predsedavajućih zemalja, Instituta za otvoreno društvo i Svetske banke.

      

5.  Roma Initiatives Office  oSF Budapest

Roma Initiatives Office teži jednakosti, integracijama i osnaživanju etničkih grupa u Evropi, koje su najveće i najviše marginalizovane. Oni obezbeđuju stipendije i obuku za stimulisanje uključivanja romske zajednice i aktivno građanstvo, osnaženje romskih žena i mladih, kao i borbu protiv diskriminacije Roma.

 

6.   Evropska Delegacija u Srbiji EU   

Tradicionalna funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke.

       

7.   OSCE Mission to Serbia osce

Mandat Misije OEBS u Srbiji predviđa da Misija pruža pomoć i savete u vezi jačanja nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, naročito u oblasti vladavine prava, ljudskih prava, medija, kao i sprovođenja zakona.

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97